Yttertakskonstruktioner

Takformen

Takformen kan varieras på olika sätt avseende på funktion, bärande konstruktion och utseende.

 

Vanliga förekommande takformerna är:

- Takformen kan varieras på olika sätt avseende på funktion, bärande konstruktion och utseende.
  1. Sadeltak
  2. Mansardtak
  3. Valmat tak
  4. Pulpettak
  5. Motfallstak
  6. Cylindriskt tak
  7. Flackt tak

Taket benämns även olika beroende på dess taklutning:

Låglutandetak, med lutning 1:100 – 1:10

Branta tak, med lutning over 1:10

I grader motsvarar 1:100 cirka 0,6 grader och 1:10 motsvarar 5,7 grader

Takkategorier

Man brukar dela in tak i två olika kategorier; kalla och varma tak. Ett mellanting mellan de kalla och varma taken är ett parallelltak. De kalla taken och parallell taken är dominerande i småhus, därför blir det främst de som är intressanta för vår del. De varma taken förekommer främst på industribyggnader.

 

Här berättar vi lite närmare om dessa kategorier som delas faktiskt enligt ventilationsprincipen.

 

KALLA TAK

 

Det ideala, kalla taket består av ett värme-isolerat bjälklag, en ventilerad
vindsdel och ett yttre vattenavvisande tak med t.ex. tätskikt eller tegel.
Ventilationen skall tillgodose att fukten förs bort från vindsutrymmet och att temperaturen där bli i stor sätt densamma som uteluften, därav benämningen Kalla tak
Fukt som finns i vindsutrymmet förorsakad av byggfukt, otät underkonstruktion eller vattenläckage skall således ventileras bort. Metoderna för ventilation är termisk drivkraft, genomblåsning eller mekanisk ventilation. Termisk ventilation bygger på så kallad skorstensverkan vilket innebär en höjdskillnad mellan luftintag och utsläpp samt en viss temperaturskillnad.

- Takformen kan varieras på olika sätt avseende på funktion, bärande konstruktion och utseende.

Genomblåsning är baserad på vindkraften som ger olika tryck på lovart och läsidan och skapar en tryckskillnad som ventilerar utrymmet.


Den säkraste metoden för att få en jämn ventilation av taket är mekanisk ventilation med ett fläktsystem. Ventilationen av utrymmet mellan den isolerade delen av byggnaden och yttertaket har således till uppgift att hålla takytan tillräckligt kall för att förhindra besvärande snösmältning och isbildning vid takfoten.

VARMA TAK


Ett varmt tak karakteriseras av att tätskiktet ligger direkt på isoleringen utan luftspalt. Ytan mot ytterluften är inte ventilerad. Denna konstruktion fungerar mycket väl i flesta fall när ångspärr används.

- Takformen kan varieras på olika sätt avseende på funktion, bärande konstruktion och utseende.

Den fukt som eventuellt ackumulerats i taket torkar normalt bort under sommaren
Spårad isolering i kombinationen med ventilationshuvar är ett alternativ läckage tätskikt. En tät ångspärr är väldigt viktig för att varma tak skall fungera utan problem.

 

 

PARALLELLTAK

 

Ett gränsfall mellan det kalla och varma taket är parallelltaket. Taket ventileras med uteluft via en luftspalt parallellt med värmeisoleringen och yttertaket.
Vid denna typ av konstruktion ställs höga krav på montaget av ångspärren. Läckage av inneluft kan kondensera mot det kalla yttertaket och förorsaka stora skador. Ventilationen av luftspalten sker enligt samma principer som vid kalla tak

- Takformen kan varieras på olika sätt avseende på funktion, bärande konstruktion och utseende.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se