Företagspolicy

Personal
Alla nya medarbetare, vikarier och praktikanter skall känna sig välkomna och uppskattade på LS Tak Sverige AB samt känna trygghet i vårt team.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Alla ska känna ett eget ansvar och egna befogenheter, att man har arbetsglädje och känner engagemang för sina arbetsuppgifter samt framtida personliga utvecklingsmöjligheter.

 

Arbetstidspolicy
Eftersom företagets medarbetare är vår viktigaste resurs ser vi till att individens behov i livet kan bli tillfredsställda. Fasta arbetstider är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet bör alla eftersträva att förlägga arbetstiden mellan 07.00-16.00, så att maximal nytta för kunden och teamet uppnås.

 

Arbetsmiljö, Kvalitet och säkerhet

Arbetsmiljön på LS Tak Sverige AB skall präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa en god arbetsplats. Alla ska kunna känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Lagar, föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet anger den minst godtagbara standard, men vår strävan är att arbetsmiljön ska erbjuda så hög standard möjligt.

Vi ska säkerställa att: Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar ska vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.

På arbetsplatsen följer alla de säkerhetsåtgärder som föreskrivs.

Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

Vi ska säkerställa att: Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och att vi strävar efter att uppfylla deras respektive behov och att överträffa deras förväntningar. Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.

Allt arbete utförs så att arbetet vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.

 

Etikpolicy

Vi ska följa gällande lagar och förordningar samt därutöver iaktta goda seder och bruk och därmed ta ett etiskt ansvar och visa ett gott beteende i samhället.

Samtliga anställda ska i alla situationer uppträda lojalt mot företaget, arbetskamrater, leverantörer och kunder.

Vi ska internt genom information och utbildning samt genom ett gott uppträdande skapa motivation för etik och allmänt verka för individens trivsel och välbefinnande.

 

Hos kund

Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.

Vi presenterar oss på ett artigt sätt och använder nödvändig skydd om det behövs.

Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg,) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.

Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.

 

Bilar och trafik

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

Våra bilar ska stärka vårt varumärke.

Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och bättre ekonomi.

 

Följa gällande trafikregler.

Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.

Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.

Medarbetare är ansvariga för företagsbilar som de använder.

 

Alkohol- & missbruk

Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till företagets arbetsplats påverkad av alkohol eller droger.

Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol, inta droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.

Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkohol- och drogproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma tillrätta med problemet.

Medarbetare av LS Tak Sverige AB får inte besöka och/eller köpa alkohol i Systembolaget i arbetskläder, även efter arbetstimmar.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se