Säkra Tak

Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.

- Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.
LS Tak Sverige AB använder mest fall CW Lundberg taksäkerhetsprodukter med säker funktion och tilltalande design. Dessa produkter har samma uppbyggnad som en modern bilkaross, som vid kraftig belastning deformeras och bromsar upp kraften tack vare rätt utformning, hög seghet och maximal styrka. De är lätta, smidiga och bli starkare ju mer de belastas. I de flesta fall är de till och med starkare än det underlag de är monterad i.

Generellt för säkra tak

- Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.

Man ska kunna förankra sig i med i med fallskydd i all taksäkerhetsutrusning.

 

Man ska kunna röra sig fritt över hela takytan och vara löpande förankrad.

 

Invändiga tillträdesvägar är säkrare än utvändiga fasadstegar.

- Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.

Fasadstegar ska vara utrustade med fallskydd i form av skena eller vajer för förankring av personligt fallskydd. Enbart ryggskydd ger inget fullgott fallskydd vid klättring, men kan ge en ökad trygghetsupplevelse.

- Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.

Gångbryggor och takstegar ska i normalfallet ha fallskydd i form av skyddsräcke, eller förankringsanordningar i form av vajer- eller skensystem. Man klarar då kraven på att vara löpande förankrad och under tillfredsställande ergonomiska förhållanden.

Taksäkerheten styrs av Boverkets byggregler, Arbetsmiljölagen och Arbet miljöverkets föreskrifter, Ordningslagen samt Lag om skydd mot olyckor

Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3, med ändringsföreskrifter) kräver att man ska vara löpande förankrad vid vistelse på tak. Kravet gäller även för stegar som har ryggskydd. Tak säkerheten på många tak måste därför uppdateras till dagens krav på säker vistelse på taket. Även krav på tillfredställande ergonomiska förhållanden ska uppfyllas.
- Ett tak ska i princip vara lika säkert som ett golv, skillnaden är att taket lutar och befinner sig högst upp på byggnaden.

Kontroll och underhåll

För att skydda taket lång fram på många år måste du utföra regelbundna inspektioner och rengöring. Gör detta på hösten för att se till att det är klart för kylan, och sedan en gång på våren för att se till att taket har tålt vinterns hårdhet. Om det snöar kraftigt eller stormar kan du behöva kolla in det omedelbart och åtgärda vid behov. Om du har inte möjlighet att göra det själv, du kan anlita på LS Tak Sverige AB

Taktsäkerhet

Tak säkerheten ar viktig för hela byggnadens säkerhet. Det måste finnas säkra tillträdesleder upp till taket och för transport och förflyttning på taket Det ska också finnas säkra förankringspunkter for personlig fallskyddsutrustning. Taket ska förses med väl dimensionerade snörasskydd, is-stopp, med mera Även väder- och årstidsberoende kontroller och åtgärder måste utföras. Vintertid måste gångvägar skottas och sandas och taket måste rensas från snö och istappar. Utrymmet nedanför taket måste då stängas av och bevakas så att boende, förbipasserande och trafik inte löper risk att skadas.

Tak ska vara säkra att beträda

Tidigare utfördes ingen generell kontroll av att taket var säkert att arbeta på, förutom vid brandskyddskontroll, då man bara kontrollerade tillträde till skorsten och endast utifrån de byggregler som gällde då byggnaden uppfördes. Detta har lett till bristfälliga möjligheter att arbeta säkert på tak. Boverkets byggregler tillgodoser inte arbetsmiljöföreskrifter som säger att man ska ha förebyggt fallrisker.

Fastighetsägarens/styrelsens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens tekniska standard och säkerhet samt att gällande lagar och regler följs.


Det innebär bland annat att det ska finnas en underhållsplan som aven ska omfatta taket och taksäkerhetsutrustningen

Oavsett av vilket tak har du (tegel, papp eller grön) är jätteviktigt att hålla koll över taket regelmässigt. Besikta taket 2 gånger per år hjälper dig att spara mycket pengar.

Vid önskemål av takservice och takunderhåll tveka inte kontakta oss.

Dessutom kommer du att ha bredvid sig ett företag som bistår dig med snöskottning.

En riktigt vinter kommer ju någon gång.

Styrelse ansvarar för att lagar och regler efterlevs.
Finns en VD har denne primärt det ansvaret, men styrelse har ett övergripande kollektiv ansvar, där varje ledamot även ansvarar för frågor som man inte själv handlägger

 

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se